• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
منشور اخلاقی شهرداری

خدمتگزاران شهرداری تمامی همت خود را در راستای رضایتمندی شهروندان عزیز به کار خواهند برد ، لذا خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی زیر می دانند:

به موقع در محل کار حضور یافته و نسبت به همکاران و ارباب رجوع با خوشرویی و متانت رفتار شود

جهت جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع صحبت ها و خواسته های آنان را به دقت گوش داده و سپس راهنمایی لازم و مقتضی صورت پذیرد

ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت ، انصاف و بدون تبعیض انجام پذیرد

وظایف محوله در راستای اهداف شهرداری و منطبق با قوانین و مقررات ، همراه با نظم ، دقت ، سرعت و با رعایت سلسله مراتب ادارب صورت پذیرد

از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ، سفارش و ... خودداری گردد

فعالیتها بر اساس دستورالعملها و بخشنامه ها انجام ، و از اعمال سلیقه های شخصی پرهیر شود

مسئولیت پذیری و رعایت وجدان کاری در راستای اهداف شهرداری صورت پذیرد

ضمن حفظ رازداری ، از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت و خبر چینی جدا خودداری شود

تعمیدات و ملزومات اداری به صورت دقیق و منظم استقرار یابند و از اسراف و مصرف بیهوده جدا خودداری شود . ضمنا صرفه جویی در استفاده از اموال رعایت شود

از استعمال دخانیات به ویژه در ساختمان و دفتر کار پرهیز شود

ستاد اجرایی طرح تکریم ورضایت ارباب رجوع شهرداری خوراسگان